M.O.T. – University of Manitoba

B. Sc. (Hon) – University of Saskatchewan